Какво представлява Шенген?

Създаден през 1985 година в едноименния град в Люксембург, Шенген представлява ключ към свободно движение и сближаване на държавите в Европейския съюз. Благодарение на него е осъществен  един от най-амбициозните проекти за обединение и свобода на континента – Шенгенското споразумение. 

Какво е Шенген и какво означава за гражданите?

Шенген представлява споразумение между няколко европейски държави за свободно движение на хора без паспортни и митнически проверки на вътрешните граници. То позволява на гражданите на участващите държави да пътуват свободно и да се преместват в пределите на Шенгенската зона, която включва група от 27 европейски страни. От своя страна е сключено Шенгенско споразумение, обединяващо държавите, които го подписват, в общ режим за граничен контрол, като същевременно засилва сигурността и сътрудничеството между тях. Шенгенската зона улеснява пътуванията и туризма, позволявайки на гражданите на участващите страни да се движат свободно без необходимост от паспортни проверки на границите. Това значително улеснява пътуванията и работата в рамките на тази зона.

 В същото време, Шенгенското споразумение включва и механизми за сътрудничество в областта на борбата с тероризма, организираната престъпност и незаконната имиграция. Съществува обща визова политика за Шенгенската зона, която позволява на държавите членки да издават общи визи за краткосрочно пребиваване в цялата зона. Този режим улеснява туризма и пътешествията на гражданите от държавите участници в Шенгенското споразумение. Шенген и до днес успешно функционира и продължава да бъде един от основните развития в европейската интеграция и доказателство за солидарността между държавите в него.

История на Шенгенското споразумение

Шенгенското споразумение представлява една от най-значимите етапи в историята на европейската интеграция. То е символ на стремежа към обединение и свобода на движение в рамките на Европа. Идеята за него възниква през 1985 година, когато пет държави – Франция, Германия, Белгия, Холандия и Люксембург – подписват договор помежду си в град Шенген, Люксембург. Основната цел на споразумението е премахването на граничните контроли между участващите държави, като се създаде свободна зона на движение. През 1995 година, Шенгенското споразумение набира сила, като се отварят вътрешните граници между държавите-членки. Така се налага свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал. След влизането в сила на Шенгенската зона, споразумението претърпява редица разширения и реформи. Нови държави се присъединяват към споразумението, като броят на участниците нараства с времето. Реформите се правят с цел подобряване на граничния контрол, сигурността и сътрудничеството между държавите-членки.

Кои държави са членки на Шенгенската зона?

Към настоящия  момент, следните държави са членки на Шенгенската зона:

 1. Австрия
 2. Белгия
 3. Чехия
 4. Дания
 5. Естония
 6. Финландия
 7. Франция
 8. Хърватия
 9. Германия
 10. Гърция
 11. Унгария
 12. Исландия
 13. Италия
 14. Латвия
 15. Литва
 16. Лихтенщайн
 17. Люксембург
 18. Малта
 19. Нидерландия
 20. Норвегия
 21. Полша
 22. Португалия
 23. Словакия
 24. Словения
 25. Испания
 26. Швеция
 27. Швейцария

Тези държави образуват Шенгенската зона, където се прилагат общи правила за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал, без вътрешни граници и гранични контроли.

Кои държави все още не са включени в Шенгенската зона?

Някои от европейските държави не са включени в Шенгенската зона. Те могат да бъдат разделени на няколко категории:

 • Държави-членки на Европейския съюз (ЕС): – Това включва Румъния, България, Хърватия и Кипър. Въпреки че тези държави са членки на ЕС, те все още не са присъединили се към Шенгенската зона поради различни причини, включително технически, политически и аспекти по сигурността.
 • Нови държави кандидатки за членство в ЕС: – Някои държави като Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Албания и Турция са кандидатки за членство в ЕС, но все още не са членки на нито една от тези организации, включително Шенген.
 • Норвегия, Исландия и Швейцария: – Тези държави не са членки на ЕС, но са част от Шенгенската зона посредством сключени билатерални споразумения. Те прилагат същите правила за свободно движение на граждани и стоки като останалите членове на зоната.
 • ЕС членки, които използват изключения от Шенгенското право:  – Например държави като Дания имат право на определени изключения от Шенгенските правила, като поддържане на гранични контроли за временни периоди.

България и Шенген

България е членка на Европейския съюз от 2007 година, но все още не е присъединила към Шенгенската зона. Въпреки че страната ни изпълнява основните критерии за присъединяване към Шенген, процесът на нейното включване в зоната е със забавяне поради различни причини. Една от основните причини за забавянето на присъединяването на България към Шенген е необходимостта от подобряване на контрола на външните граници на страната, особено по отношение на миграцията и борбата с престъпността. Въпреки това, в настоящия момент българското правителство е предприело редица мерки за укрепване на граничния контрол и подобряване на сигурността, включително инвестиции в технологии.

Въпреки че България е изразила готовност и желание да се присъедини към Шенгенската зона, решението за нейното членство изисква единодушие сред всички членки на Европейския съюз. Досега не е било постигнато такова, като някои държави изразяват опасения относно способността на страната ни да се справи с предизвикателствата, свързани с Шенген. Въпреки забавянето, България продължава да работи активно за присъединяването си към Шенгенската зона и да изпълнява изискванията, представени от Европейската комисия. Очаква се в края на март 2024 година, България и Румъния да влезнат частично в Шенген чрез премахването на въздушния и морски граничен контрол.

Основни правила в Шенгенската зона

 • Свободно движение на хора: – Гражданите на държавите-членки могат да пътуват свободно в рамките на Шенгенската зона без да бъдат подлагани на гранични контроли при преминаване на вътрешни граници.
 • Свободно движение на стоки: – Няма митнически бариери между държавите в Шенгенската зона, което позволява свободен пренос на стоки и услуги.
 • Общи правила за визи: – Влизането в Шенгенската зона изисква виза за граждани на държави извън зоната. Обаче, когато един пътник е влязъл в зоната, той може да пътува свободно между държавите-членки.
 • Сътрудничество по граничен контрол: – Държавите-членки трябва да спазват общи стандарти за контрол на външните граници, за да се осигури сигурността и легитимността на преминаващите граници.
 • Полицейско и съдебно сътрудничество: – Държавите-членки си сътрудничат за борба с престъпността, тероризма и нелегалната имиграция.

Шенгенското споразумение е основано на принципа на доверие и сътрудничество между държавите-членки. За да бъде осигурено свободното движение, необходимо е държавите да си сътрудничат и да споделят информация за граничната сигурност, контрола на имиграцията и борбата с престъпността. Тези правила са съществени за функционирането на Шенгенската зона като единен и свободен пазар за движение на хора и стоки в Европа.

Какви са съвременните предизвикателства пред Шенген?

Шенгенската зона е срещнала редица предизвикателства през последните години, които оказват влияние върху функционирането й и нарушават идеалите, по които е създадена. Въпросите на миграцията, сигурността и граничните контроли изискват постоянни усилия за справяне с тях. Затова Шенгенското споразумение продължава да бъде предмет на внимание и реформи от страна на европейските лидери. Някои от тези предизвикателства включват:

 • Миграционни кризи: – Миграционните движения към Европа са предизвикателство за Шенген, тъй като повишават натиска върху външните граници на зоната и изискват засилени мерки за контрол и управление на миграцията.
 • Тероризъм и сигурност: – Заплахата от терористични атаки изисква по-ефективно сътрудничество между държавите-членки на Шенген за обмен на информация и за укрепване на граничния контрол, за да се предотвратят нежелани инциденти.
 • Нарастващ национализъм и популизъм: –  Някои държави-членки се отчитат с националистически и популистически движения, които подкопават идеята за европейско обединение и свобода на движение.
 • Нелегална имиграция: –  Присъствието на нелегални имигранти във вътрешността на Шенгенската зона предизвиква проблеми за сигурността и контрола на вътрешните граници, като налага необходимост от по-ефективно управление на имиграцията.
 • Съпътстващи престъпни дейности: – Нелегалната търговия с хора, наркотици и други форми на престъпност са предизвикателство за Шенгенската зона и изискват координирани усилия за борба срещу тези явления.

Решаването на тези предизвикателства изисква постоянно сътрудничество и координация между държавите-членки на Шенген, както и адаптиране на правилата и механизмите за управление на зоната към съвременните условия и заплахи.

Предимства и недостатъци на Шенгенската зона

Шенгенската зона осигурява значим напредък в европейската интеграция и осигурява редица предимства за своите членове, но също така има и някои недостатъци. Ето някои от основните предимства и недостатъци на Шенгенската зона:

Предимства:

 • Свободно движение на хора: – Едно от основните предимства на Шенгенската зона е свободното движение на граждани между държавите-членки без гранични контроли. Това улеснява пътуванията, туризма, бизнеса и културния обмен.
 • Икономически растеж: – Шенгенската зона създава единен пазар за стоки и услуги, което улеснява търговията и инвестициите между държавите-членки и спомага за икономическия растеж.
 • По-лесен граничен контрол: –  За гражданите на държавите-членки на Шенген е по-лесно и по-бързо пресичането на границите, което подобрява мобилността и улеснява транспорта и търговията.
 • Укрепване на европейската идентичност: –  Шенгенската зона спомага за укрепване на общата европейска идентичност и за сближаването на народите на континента чрез поощряване на културния обмен и междудържавното сътрудничество.

Недостатъци:

 • Рискове за сигурността: – Отварянето на вътрешните граници може да увеличи риска от нелегална имиграция, престъпност и тероризъм, особено ако не се управлява ефективно.
 • Неравенство в защитата на границите: – Не всички държави-членки имат равни възможности и ресурси за защита на своите външни граници, което може да създаде слаби места в системата на Шенген.
 • Трудности при управлението на миграцията: – Свободното движение на хора може да доведе до претоварване на системите за управление на миграцията и социалната интеграция в някои държави-членки.
 • Изисквания за граничен контрол: – Временното възстановяване на граничния контрол в резултат на вътрешни или външни заплахи може да създаде неудобства за пътуващите и да засегне свободата на движение.

Въпреки тези недостатъци, Шенгенската зона продължава да представлява ключова част от европейската интеграция и осигурява значителни ползи за своите членове. Важно е да се работи за решаване на предизвикателствата и за подобряване на ефективността на системата, за да се запазят предимствата и да се намалят недостатъците.

Шенген и светът: Влиянието на Шенген извън Европа

Шенгенската зона има значително влияние не само върху Европа, но и върху световната сцена, поради своето значение за свободното движение на хора и стоки. Ето какво е влиянието на Шенген извън Европа:

 • Икономическо влияние:  – Шенгенската зона създава огромен общ пазар, който е привлекателен за инвестиции от целия свят. За световните икономически играчи, включително мултинационални компании и инвеститори, Шенген представлява стабилен и предсказуем пазар за търговия и бизнес.
 • Туризъм и пътувания: – Свободното движение на хора в рамките на Шенгенската зона прави Европа по-достъпна и привлекателна за туристи от целия свят. Това се отразява положително на туристическия сектор и икономиката като цяло.
 • Международна сигурност: – Шенгенската зона играе важна роля в международната сигурност, като предоставя механизми за сътрудничество между държавите-членки за борба с престъпността, тероризма и нелегалната имиграция. Това има значение не само за Европа, но и за света като цяло, тъй като много от тези заплахи имат транснационално въздействие.
 • Пример за други региони: – Шенгенската зона може да служи като пример за други региони в света, които се стремят към свободно движение на хора и стоки. Много региони, като например Латинска Америка или Африка, могат да се вдъхновят от опита на Европа и да разглеждат възможностите за създаване на подобни зони за свободно движение.

В крайна сметка, Шенгенската зона има дълбоко влияние върху останалите държави, допринасяйки за икономическия растеж, туризма и сигурността не само в Европа, но и по целия свят.

Какво ще е бъдещето на Шенген?

Бъдещето на Шенген зависи от ангажимента и сътрудничеството на всички държави-членки, които трябва да продължат да работят заедно за запазване на тези основни ценности на европейската интеграция. Това е въпрос от съществено значение за Европейския съюз и неговите членове, като се има предвид значението и влиянието на зоната върху свободното движение на хора и стоки в Шенгевнската зона. Въпреки предизвикателствата, пред които е изправен, Шенген продължава да остава ключов елемент на европейската интеграция.  Един от възможните сценарии е разширяване на Шенгенската зона, включвайки държави като Румъния, България, Хърватия и Кипър, които все още не са членки. Това може да се случи след като тези държави укрепят граничния контрол и отговарят на изискванията за членство в зоната. С увеличаването на миграционните  предизвикателства е възможно да се осъществи и укрепване на граничния контрол в Шенгенската зона. Това би могло да включва въвеждане на по-строги проверки и мерки за сигурност на границите, както и увеличаване на сътрудничеството между държавите-членки.

Въпреки че Шенгенската зона е символ на свободното движение, управлението на миграцията се превръща във все по-важно предизвикателство. Възможно е да видим реформи, насочени към по-ефективно управление на миграцията и интеграцията на имигрантите в рамките на зоната. Засилването на сигурността и борбата с тероризма вероятно ще остане важен приоритет за Шенген. Също така могат да се приложат нови мерки и инструменти за подобряване на сигурността на границите и обмена на информация между държавите-членки. Бъдещето на Шенген зависи от способността на Европейския съюз и страните, участници в него да се справят с предизвикателствата, пред които е изправена зоната, за да продължат да гарантират свободното движение на хора и стоки в рамките на Европа.

What is the Schengen Agreement? | Made in Germany

Полезни връзки: